یاری کده Yarikadeh

  • 13002361_1048657308540137_6418708819533613391_o
    در یاری‌کده، به افراد و گروه‌هایی که مشغول فعالیت‌های اجتماعی هستند، خدمات لازم برای بهبود کارشان ارایه شود: این که چه‌‌گونه سازمانی حرفه‌ای درست کنند، با نگاهی راهبردی بهترین برنامه‌ها را تدوین کنند، برای جذب و مدیریت منابع مالی اقدام کنند، و کارآمدترین روش‌ها برای معرفی خود و رسالت سازمان‌شان را طراحی کنند.
    فضایی برای هم‌فکری، هم‌کاری و هم‌یاری سازمان‌های مردم‌نهاد
    http://yarikadeh.com
    https://twitter.com/Yarikadeh

 

LES TALENTS DU TRADING ET DE LA VENTE – TRADING AND SALES TALENTS – TALENTOS EN TRADING Y VENTAS

sales-force-talent-review

FRANCAIS 

Lancement des Talents du Trading sur le plateau de BFM Business

 

Le Blog du Trading – Bilan par Vincent Fritsch

http://blog-trading.fr/evenement-je-suivrai-de-pres-les-talents-du-trading/

http://blog-trading.fr/les-talents-du-trading-bilan-de-la-premiere-semaine/

http://blog-trading.fr/les-talents-du-trading-bilan-de-la-deuxieme-semaine/

http://blog-trading.fr/les-talents-du-trading-bilan-de-la-troisieme-semaine/

72970_493423894038909_131700368_n

 

A SUIVRE SUR :

https://www.facebook.com/LesTalentsDuTrading?fref=ts

 

ENGLISH

aaron-bartels_bigger

Sales Benchmark Index by Aaron Bartels

5 Steps for Designing Territories for your Top Talent:  http://dlvr.it/3BYBqB 

Assess Your Talent: Analyze Your Sales Force’s Results and Behaviors: Learn to use the right framework of accountabilities and competencies to assess your sales force.

http://www.salesbenchmarkindex.com/talent-review-matrix/

CASTELLANO

Cómo ser mejor comercial y obtener ventajas en tus negociaciones.

Conferencia de Jesús Martínez, gerente de Delfín Formación, explicando las claves para el desarrollo de habilidades comerciales y técnicas de negociación.

El objetivo de la jornada es despertar el interés de los asistentes por el redescubrirse y por el auto liderazgo. Comprobar la influencia que esto tiene en el día a día, destacando los pasos necesarios para que puedan llevarlos a la excelencia en ventas.

Esta jornada tuvo lugar el 31 de enero de 2013 en el MAG « Mustang Art Gallery » de Elch.

Descargar el fichero

http://ceeielche.emprenemjunts.es/descargando/5656_descarga.pdf